Tsurushima SAE@Spring@Fuels@•@Lubricants@Meeting
gThermodynamic Characteristics of Premixed Compression Ignition Combustionsh
Nishijima SAE@Spring@Fuels@•@Lubricants@Meeting
gPremixed Lean Diesel Combustion (PREDIC) Using Impingement Spray Systemh
Aoyagi SAE@Spring@Fuels@•@Lubricants@Meeting ; Panel Discussion
gThe HCCI Engine-Challenges and Promisesh
Asaumi JSAE Spring Meeting
gAnalysis of Heat Rejection and Combustion Characteristics in Premixed Lean Diesel
@Combustion (PREDIC)h
Aoyagi JSME|JFRC Joint Committee
gImprovement in Thermal Efficiency, and NOx and Smoked Control Technology
@in a Diesel@Engineh
Aoyagi COMODIA 2001
hVisualized@Analysis@of a Pre-mixed Diesel Combustion Under the ‚gigh Boosting
@Engine@Condiotionh
Nishijima JSAEEMeasurement Diagnostic Special Committee
hAn Analysis of Cylinder Wall Wetting on Premixed Lean Diesel Combustion Sprayh
Matsui JSME 2001 Annual Congress
hAn Attempt of Rapid Mixture Formation for Premixed Compression Ignition
@Combustion. - Injection Characteristics of the Poppet type Slit Nozzle.-h
Kunishima JSMEE2001 Annual Congress
hEffect of Swirl on Ignition timing in Premixed lean Diesel Combustion (PREDIC)h
Nishijima ILASS-Europe2001
gAn Analysis of Cylinder Wall Wetting on Premixed Lean Diesel Combustion Sprayh
Aoyagi JSME Society for the study of advanced technology of compression ignition combustion
gCombustion Observations of the Diesel Premixed Compression Ignition and the
@Conventional Diesel Combustion under the Condition of High Boostingh
Aoyagi JSME Gosoline engine section committee and Diesel engine section committee Joint committee
gAbout the New Combustion Technology for High Thermal Efficiency and Low Emission Engineh
Nishijima JSAE Autumn Meeting
gMeasurement of Cylinder Wall Wetting on Diesel Sprayh
Tsurushima JSAE Autumn Meeting
gInfluence of Knock on Heat Loss of Premixed Compression Ignition Combustionh
Iwashiro JSAE Autumn Meeting
gFuel Consumption Improvement and Operation Range Expansion in HCCI by Direct
@Water Injectionh
Kunishima JSAE Autumn Meeting
gEffect of Swirl in Premixed Lean Diesel Combustion (PREDIC)h
Aoyagi JSAE Autumn Meeting G Civic Forum
hAbout the New Combustion Technology of High Thermal Efficiency and Low Emission
@Engineh
Nishijima ILASS-Japan E Symposium on Atomization
gMeasurement of Cylinder Wall Wetting on Diesel Sprayh
Publication Papers
Miyamoto JSME International Journal, Series B, Vol.45, No.4
hModeling Ignition and Combustion in Direct Injection Compression Ignition Engines
Employing Very Early Injection Timingh
Aoyagi Journal of the JSAE, Vol.55, No.9, Paper No.20014524
gPresent and Future Technologies for Reducing Exhaust Emissions in Diesel Enginesh
Nishijima Transaction of the JSAE Vol.32, No.4, No.20014642
hA Study of an air-fuel mixture formation by impingement sprayh


Copyright (c) 2006 New A.C.E. Institute CO., LTD